مشاهده صورتحساب (قبض برق)

 خدمات غیر حضوری


جهت پیش نمایش آخرین صورتحساب به روش ذیل عمل فرمائید.

1- روی حسابداری مشترک کلیک نمائید

2- روی ردیف آخرین فروش قرار گرفته

3- چاپ قبض آخرین بدهی کلیک نمایید.