جهت ثبت نام پیمانکاران از لینک زیر اقدام فرمائید.

   دانلود : پرسشنامه 94           حجم فایل 480 KB
   دانلود : راهنمای ارزیابی 94           حجم فایل 48 KB
   دانلود : برنامه زمانبندی سال 94           حجم فایل 166 KB
   دانلود : فرم تکمیل اطلاعات فردی و آموزشی سیمبانان پیمانکاران           حجم فایل 23 KB
   دانلود : تعهد نامه           حجم فایل 35 KB