مشترک گرامی ، با عنایت به ابلاغ قرارداد بیمه مشترکین خانگی و تجاری در سال 1398 با بیمه دی، خواهشمند است نسبت به ثبت حادثه و خسارت ناشی از برق در سامانه به آدرسhttp://bime.tavanir.org.ir   اقدام فرمایید.