شناسنامه خدمات امور مشترکین


           
عنوان خدمت اطلاعات خدمت  شناسنامه خدمت  پرتال اینترنت دفاتر پیشخوان شهری  دفاتر پیشخوان روستایی سامانه پیامکی
فروش انشعاب            
1-شناسنامه واگذاری انشعاب
2-شناسنامه  ادغام انشعاب
3-شناسنامه  تفکیک  انشعاب
4-شناسنامه تغییر قدرت  _افزایش
5-شناسنامه تغییر قدرت  _کاهش
6-شناسنامه واگذاری انشعاب آزاد

7-شناسنامه انصراف از درخواست و فسخ قرارداد
فروش و وصول            
1-شناسنامه تغییر گزینه
2-شناسنامه تسویه بدهی
3-شناسنامه تسویه حساب
4-شناسنامه اصلاح صورتحساب
5-شناسنامه سوابق مصرف
6-شناسنامه سوابق پرداخت
7-شناسنامه پبش پرداخت بهای برق
8-شناسنامه صدور قبض المثنی
9-شناسنامه تجمیع قبوض
خدمات پس از فروش            
1-شناسنامه اصلاح نام
2-شناسنامه تغییر نام
3-شناسنامه تغییر تعرفه
4-شناسنامه جمع آوری دائم
5-شناسنامه جمع آوری موقت
6-شناسنامه آزمایش کنتور
7-شناسنامه ویرایش اطلاعات
8-شناسنامه تغییر مکان داخلی
9-شناسنامه نصب مجدد 
10-شناسنامه وصل مجدد انشعاب
11-شناسنامه قطع موقت
12-شناسنامه اصلاح لوازم اندازه گیری
   
       

میز خدمت الکترونیک -.- هزینه ارائه خدمات  -.- دفاتر پیشخوان 
درخواست انشعاب   جدول هزینه انشعاب عادی   لیست دفاتر پیشخوان شهری
مشاهده صورتحساب (قبض برق)   جدول هزینه انشعاب دیماندی   لیست دفاتر پیشخوان روستایی
    جدول هزینه سایر خدمات    
صدور هزینه انشعاب / سایرخدمات   هزینه افزایش آمپراژ شهری    
پیگیری تقاضا   هزینه افزایش آمپراژ خانگی روستایی    
شناسنامه خدمات   نرخ ارئه خدمات در دفاتر پیشخوان    
ماشین حساب تعرفه        
نحوه قرائت کنتور دیجیتال        
سامانه نظام پیشنهادات        
رسیدگی به شکایات        
پیگیری شکایات        
سوالات متداول        
سامانه پیامکی - 5000121        
نظرسنجی