استعلام ترمیم شبکه مسروقه برای امورهای توزیع برق عباس آباد

استعلام ترمیم شبکه  مسروقه برای امورهای توزیع برق تنکابن

استعلام مرمت و بهسازی ساختمان اداری امور برق  سلمانشهر

استعلام طرح توسعه شهری و روستایی امور برق نور (بخش بلده)

استعلام طرح توسعه شهری و روستایی امور برق کلاردشت

استعلام کلمپ فول بی متال

استعلام خرید تجهیزات طرح جهادی(پیچ و مهره و بلوک دوبلمان  و ..)

استعلام سرویس کولر گازی شهرستان های نوشهر و چالوس

استعلام سیم آلومینیوم

استعلام فیوز لینک

استعلام ممیزی ثبت و صدور گواهی نامه IMS

استعلام طرح تعویض پایه های شکسته امور برق نور (بخش چمستان)

استعلام انتخاب پیمانکار جهت برون سپاری پرونده های حقوقی مربوط به برق های غیر مجاز امور برق نوشهر

استعلام انتخاب پیمانکار جهت برون سپاری پرونده های حقوقی مربوط به برق های غیر مجاز امور برق نور

استعلام انتخاب پیمانکار جهت برون سپاری پرونده های حقوقی مربوط به برق های غیرمجاز امور برق محمود آباد

استعلام  انتخاب پیمانکار جهت برون سپاری پرونده های حقوقی مربوط به برق های غیر مجاز امور برق چالوس

استعلام تهیه محتوای آموزشی در حوزه های مدیریت مصرف و ایمنی

استعلام نصب کنتور بر روی مولدین خودتامین همکار در طرح های تابستانی

استعلام اجرای پروژه قدرت مانور و توسعه فیدر امور برق کلاردشت