1. تمامی شهروندان می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را از طریق سامانه "نظام پیشنهادات"  که تحت همین عنوان در پرتال شرکت در منوی تکریم ارباب رجوع قرار داده‌شده است، ارسال و کد رهگیری دریافت نمایند.پیشنهادات ثبت شده به‌صورت مکانیزه به واحدهای تخصصی ذی‌ربط ارسال و پاسخ در سامانه درج میشود. شهروندان می‌توانند با استفاده از کد رهگیری نتیجه پیشنهاد خود را دریافت نمایند.
  2. تمامی شهروندان می‌توانند درخواستها و شکایات خود را از طریق منوی تکریم ارباب رجوع قسمت فرم شکایات در پرتال شرکتثبت نمایند و کد پیگیری دریافت کنند . درخواستهای ثبت شده به‌صورت مکانیزه به واحدهای تخصصی ذی‌ربط ارسال و پاسخ در سامانه درج میشود. شهروندان می‌توانند با استفاده از کد رهگیری از منوی تکریم ارباب رجوع در قسمت پیگیری شکایات پاسخ خود را دریافت نمایند.
  3. شهروندان می توانند از طریق منو "تماس با ما" / "اطلاعات تماس "،  شماره  های تماس ، پست الکترونیکی  مسئولان شرکت دریافت و از این طریق درخواستهای خود را مطرح نمایند.
  4. شهروندان می‌توانند از طریق "نظرسنجی" در منوی تکریم ارباب رجوع که در پرتال شرکت قرار داده‌ شده است نظرات خود را به شرکت ارسال نمایند.