نام فرآیند : واگذاری انشعاب جدید
نمونه فرم : فرم واگذاری انشعاب جدید
مدارک موردنیاز و نمودار مراحل انجام کار :