نام فرآیند : جمع آوری دایم انشعاب
نمونه فرم : فرم جمع آوری دایم انشعاب
مدارک موردنیاز و نمودار مراحل انجام کار :